ANNA en de BAZO

...

De uitkomst van een – in twee instanties gewonnen – kort geding nadat de partijen in onderhandelingen niet tot over - eenstemming konden komen, deed mij denken aan deze begrip - pen uit mijn mediation-opleiding. ANNA (Altijd Nagaan Nooit Aannemen) waarschuwt de mediator, maar ook iedere andere onderhandelaar, voor het doen van aannames betreffende de wederpartij. De BAZO (Beste Alternatief Zonder Overeenkomst) is de uitkomst waar je op terugvalt als je niet tot overeenstem - ming komt.

Het ging om een geschil tussen de eigenaar van een garagebe - drijf annex onbemand tankstation en zijn brandstoffenleveran - cier. Die leverancier verstrekte al sinds jaar en dag “bruikleenma - terialen” voor het verkooppunt: pompen, afrekenapparatuur en prijzenzuil, kortom de bovengrondse installatie. Toen die zaken enkele jaren geleden werden vernieuwd werd – uit praktische overwegingen – afgesproken dat de pinbetalingen binnenkwa - men op de bankrekening van de leverancier, dat de leverancier de verkoopprijs bepaalde, dat de garagehouder de brandstof achteraf afrekende en dat de leverancier de garagehouder het verschil (de marge) uitbetaalde na aftrek van diverse kosten.

Drie jaar geleden besloot de garagehouder de betreffende (ver - liesgevende) vestiging van zijn autobedrijf te sluiten. De leveran - cier had geen interesse in het overnemen van de gehele locatie, en de garegehouder sloot een intentie-overeenkomst met een andere partij, die de locatie opnieuw zou ontwikkelen. Hij lichtte de leverancier in dat de samenwerking in verband hiermee op termijn zou eindigen, maar dat het tijdstip nog niet duidelijk was. Dat hing af van de vergunningen die de koper nog moest aanvra - gen. Volgens de leverancier was dat geen probleem. Hij zou de datum wel horen.

Toen de koper alles op orde had, lichtte de garagehouder de leverancier in over de einddatum, en vroeg hij hem de tanks leeg te maken en de bruikleenmaterialen te verwijderen. Op dat mo - ment beriep de leverancier zich op huurbescherming. Hij wilde alleen meewerken aan de beëindiging als de garagehouder hem enkele tonnen zou betalen. De garagehouder had best over voor een snelle oplossing, maar niets wat in de buurt kwam van de wensen van de leverancier. Die hield voet bij stuk.

De garagehouder zag geen andere oplossing dan een kort geding tot verwijdering van de bruikleenmaterialen. De BAZO van de garagehouder was zonder kort geding immers dat hij niet met de verkoop verder kon. Hij had feitelijk alleen de proceskosten te verliezen.

De kort geding rechter oordeelde dat het exploitatierisico nog altijd bij de garagehouder lag en dat er geen huurovereenkomst was ontstaan ook al noemde de leverancier zijn maandelijkse betalingen op een gegeven moment “huuropbrengst”. De leve - rancier moest zijn eigendommen binnen 3 maanden verwijderen. Maar deze liet het er niet bij zitten en kwam met een 23 pagina’s tellende dagvaarding in (spoed-) hoger beroep bij het gerechts - hof. Ook het gerechtshof oordeelde dat geen huurovereenkomst was ontstaan. Daarvoor was – opnieuw – het exploitatierisico doorslaggevend. Het hof beschouwde het als een contra-indica - tie v dat de opbrengst voor de garagehouder in bepaalde perio - den zelfs negatief was. Volgens het (voorlopige, het was immers nog steeds een kort geding) oordeel van het gerechtshof was de locatie niet in gebruik gegeven aan de leverancier, en was er ook geen tegenprestatie. En beide omstandigheden zijn – volgens de wettelijke definitie – nodig voor een huurovereenkomst. De leverancier heeft spullen inmiddels verwijderd en kreeg geen vergoeding.

Terug naar de BAZO. Naar mijn idee heeft de leverancier zijn BAZO verkeerd ingeschat. Ook als hij een huurovereenkomst hard had kunnen maken, was die overeenkomst immers op een vrij korte termijn te beëindigen geweest omdat hij dan onbe - bouwde grond huurde. Maar – en u had het natuurlijk al door – nu maak ik mij schuldig aan een ANNA. Ik weet immers niet wat er omging in het hoofd van de leverancier. U?

Lees de hele uitspraak op www.rechtspraak.nl: ECLI:N - L:GHSHE:2018:2498 en kijk voor meer info over de BAZO bij voorbeeld naar: https://www.maxvandaag.nl/sessies/cursus/ onderhandelen/deel-8-uw-bazo-bepalen/.