Informatieplicht Energiebesparing met ingang van 1 juli van kracht

13. Schoorstenen

Met ingang van 1 juli 2019 geldt voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken de Informatieplicht Energiebesparing. Om ondernemers te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd.

Vóór 1 juli 2019 moeten bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Veel energiebesparende maatregelen kunnen binnen vijf jaar worden terugverdiend. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering. De Informatieplicht Energiebesparing geldt niet voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn zoals bij LPG en ook niet voor bedrijven die minder dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken.

Samenwerking

Om ondernemers tijdig te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. Voor de campagne heeft MKB Nederland de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners, waaronder BETA. “Als brancheorganisatie onderhouden wij korte lijnen met onze achterban en nemen wij onze verantwoordelijkheid om ondernemers te informeren, adviseren en activeren”, licht Lisanne Henneveld van BETA toe. “Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.”

Controle

De gemeente of gemandateerde omgevingsdienst zal op basis van de opgehaalde rapportages bepalen wie wordt gecontroleerd. De controle zal zich vooral richten op bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. In overleg met het ministerie van EZK en de VNG is besproken dat bedrijven die niets hebben ingevuld (en dat volgens hun gemeente wel zouden moeten doen) na 1 juli zullen worden gevraagd dat alsnog te doen. Bedrijven die na 1 juli het eLoket invullen, voldoen alsnog aan de informatieplicht. Een bedrijf dat écht niet wil meewerken en zelfs na herhaalde oproep niets wil invullen, kan door de gemeente een dwangsom worden opgelegd. Voor de hoogte van de dwangsommen, herstelperioden en het controle- en handhavingsbeleid wordt door EZK een leidraad opgesteld, die rond 1 mei in concept gereed is.

Tips en adviezen

“Als branche-organisatie kunnen wij ook op dit gebied veel voor onze leden betekenen”, zegt Henneveld. “Ondernemers en bedrijf uit de tankstationbranche kunnen bij ons terecht voor tips en adviezen, maar bijvoorbeeld ook voor energiescans waarmee men inzicht krijgt in de kosten en opbrengsten van energiebesparing. Ook onze raamovereenkomst betreffende de BETA Energiemonitor biedt de nodige informatie.”